logo Jadranexpres - pravidelná autobusová doprava do Chorvatska

Přepravní podmínky a stornopodmínky dopravy do Chorvatska 2022

Základní přepravní podmínky kyvadlové autobusové dopravy JADRANEXPRES® 2022.

Autobusová doprava do Chorvatska - JADRANEXPRES® dále jen dopravce - je provozována moderními zájezdovými autobusy, které jsou vybaveny WC, klimatizací/topením, televizí, DVD, GPS a v průběhu cesty na přestávkách je možné zakoupit občerstvení.
Dopravce si vyhrazuje právo zajistit přepravu cestujících také autobusy stejné nebo lepší výbavy od smluvních dopravců a to v případech posilových spojů, přetížených termínů nebo v případech technické či jiné odstávky autobusů JADRANEXPRES®.
WiFi a zásuvky 220V, případně zásuvky USB 5V v autobusech jsou služby doplňkové a dopravce negarantuje jejich dostupnost ve všech autobusech.
Časy odjezdů z Chorvatska uvedené na jízdním řádu jsou orientační a jsou závislé na dopravní situaci.
Čas odjezdu z výchozího místa je vždy přesný. Autobus nikdy neprojede vaše nástupní místo dříve než v uvedený nebo oznámený čas.
Přesný čas odjezdu zpět z Chorvatska oznamujeme vždy v pátek večer před odjezdem (do 20:00) SMS zprávou.
Pro zastávky, u kterých je v jízdním řádu čas uveden, při většině jízd tento čas platí, ale může být změněn výše uvedenou SMS zprávou.
Přijetí SMS zprávy je nutné potvrdit zpět s uvedením svého jména. Např: 'Potvrzuji, Novák.'.
Z výše uvedených důvodů je nutné, aby měli cestují v den před odjezdem a v den odjezdu mobilní telefon nabitý zapnutý.
V důsledku dopravních špiček nebo jiných dopravních komplikací může docházet ke zpoždění, jehož důsledkem je posunutý čas odjezdu a je nutné s touto možností počítat. Cestující jsou vždy včas informováni SMS zprávou, pokud nějaká změna nastane nebo se předpokládá zpoždění větší než 15 minut.
Dispečink je vždy přesně informován online GPS systémem o poloze autobusu v Chorvatsku a klient si může telefonicky ověřit jeho polohu na čísle +420 602 287 392.
Poloha zastávek je pevně dána popisem zastávek na www stránkách a v zaslaných pokynech. Změna může být učiněna pouze písemně (emailem). Změna platí pouze pokud je písemně odsouhlasena dispečinkem. Změna domluvená s řidiči je neplatná.
Vzhledem k různým nástupním/výstupním místům v ČR je možná i jiná než nejkratší cesta a to při obou směrech jízdy. Ve zcela vyjímečných případech je možný i přestup do jiného autobusu v průběhu cesty. Všechny tyto provozní záležitosti jsou řešeny operativně, těsně před odjezdem, s ohledem na dopravní situaci, počet nástupních a výstupních míst a v rámci těchto možností je kladen důraz na co největší pohodlí cestujících.
Zavazadla do 20kg na osobu přepravujeme zdarma. Nadváhu zavazadel nelze připlatit
Velmi rozměrná, neskladná zavazadla, jízdní kola (i složená) a zvířata jsou z přepravy vyloučena.
Každé dítě bez ohledu na věk musí mít vlastní místo k sezení.
Stornopodmínky: do 30 dnů před odjezdem 10%, od 30 do 5 dnů před odjezdem 50%, v době kratší než 5 dnů před odjezdem činí storno 100% z ceny dopravy. U obousměrné cesty je pro storno určující datum té jízdy, která nastane dříve.
Cena dopravy: Cena dopravy je zveřejněna na hlavní stránce naší internetové nabídky. Cena je stejná pro všechna nástupní a výstupní místa. Obousměrná (zpáteční) doprava může být objednána pro jízdy v rozmezí minimálně 1 týden. Nelze ji objednat pro jízdy tam i zpět ve stejný víkend.

Rozšířené přepravní podmínky kyvadlové autobusové dopravy JADRANEXPRES® 2022.

Práva a povinnosti dopravce
Přijetím objednávky se dopravce zavazuje zajistit přepravu cestujících z nástupního místa do cílového místa.
Cestujícímu nevzniká právo na náhradu škody, pokud nebyl přepraven včas z důvodu, který nezavinil dopravce (např. z důvodu dopravní nehody, neprůjezdné dálnice, špatného počasí, kalamity nebo jiné nepředvídatelné události).
dopravce si v případě nutnosti vyhrazuje právo na použití náhradního autobusu.
Práva a povinnosti cestujícího
Odesláním Objednávky dopravy a zaplacením jízdného cestující souhlasí se těmito Smluvními přepravními podmínkami a uděluje dopravci souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů.
Cestující je povinen se při obdržení cestovních dokladů přesvědčit, zda mu byly vystaveny podle jeho požadavků. Nesouhlasí-li doklady na cestu s požadovanými údaji, je cestující oprávněn tyto odmítnout. Při pozdějším poukazu cestujícího na nesoulad údajů na dokladech se bude postupovat podle platných storno podmínek s tím, že se nejedná o reklamaci.
Každý cestující je osobně zodpovědný za dodržování celních a pasových předpisů zemí, do kterých cestuje nebo přes které projíždí a je povinen podrobit se případným celním nebo jiným administrativním předpisům, které se týkají jeho a jeho zavazadel. V případě, že cestujícímu policejní nebo celní orgány nedovolí pokračovat v cestě, nemá nárok na vrácení jízdného, a to ani jeho části, nebo jinou náhradu.
Cestující je povinen uhradit případné náklady, které dopravci vznikly v důsledku porušení uvedených předpisů ze strany cestujícího.
Pokud se cestující nedostaví k odjezdu včas, nemá právo na vrácení jízdného.
Za nevyužitou nebo jen částečně využitou dopravu se jízdné nevrací.
Cestující má právo na vrácení jízdného při neprovedení přepravy z důvodu, který vznikl na straně dopravce.
Cestující je povinen při usazování v autobuse respektovat pokyny řidiče.
Cestující bere na vědomí, že dopravce nenabízí k prodeji konkrétní místa v autobuse a že požadavky na konkrétní místa k sezení nejsou pro dopravce závazné.
Cestující může být z přepravy vyloučen, pokud přes upozornění:
- ve vozidle kouří, nadměrně konzumuje alkohol nebo omamné či jiné psychotropní látky, chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo jinak obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním, zápachem a pod., obtěžuje ostatní cestující
- znečišťuje vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující svým oděvem nebo svým jednáním
- poškozuje vozidlo nebo prostory a zařízení pro cestující
- nedodržuje přepravní řád, tyto Smluvní přepravní podmínky nebo pokyny osoby pověřené dopravcem nebo řidiče.
Cestující, který byl z výše uvedených důvodů vyloučen z přepravy, nemá nárok na vrácení jízdného.
Přeprava osob a zvířat
Cestující je povinen být během celé jízdy připoután, pokud je jeho sedadlo vybaveno bezpečnostním pásem.
V případě, že se cestující rozhodne použít za jízdy WC, činí tak na své riziko s vědomím, že je jeho povinností být připoután.
Autosedačka není dle silničního zákona povinná pro přepravu dětí v autobuse.
dopravce není povinen zajistit asistenční služby pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Vozidla dopravce nejsou bezbariérová.
Děti do 15 let včetně lze přepravovat pouze v doprovodu dospělých osob. Pokud dospělá osoba není rodičem, doporučuje se dítě vybavit vyplněnou plnou mocí.
Přeprava zvířat je zakázána.
Přestávky v průběhu cesty, jejich interval a délku určuje řidič a jsou závislé na časovém rozvrhu linky. Cestující je povinen vrátit se v případě přestávky do konce doby vymezené řidičem. Pokud po ukončení přestávky nenastoupí cestu, nenáleží mu žádná náhrada škody nebo jiná kompenzace.
Přeprava zavazadel
Za ruční zavazadla jsou považována ta zavazadla, která jsou snadno přenosná, lze je umístit na místo pod sedadlem nebo nad sedadlem cestujícího, o rozměrech max. 15 x 25 x 35 cm. Ruční zavazadla nesmí poškozovat zařízení vozidla. Za ruční zavazadla v průběhu cesty odpovídá cestující.
Každý cestující je povinen označit si svá zavazadla ukládaná do úložného prostoru svým jménem, příjmením, tel.číslem, nástupním a výstupním místem.
Cestující je povinen upozornit řidiče na zavazadla, která chce uložit do zavazadlového prostoru.
V zavazadle, které je uloženo v zavazadlovém prostoru, se nedoporučuje ponechávat křehké nebo cenné věci, doklady a elektroniku. dopravce neručí a neodpovídá za ztrátu či poškození těchto věcí. Maximální možná hodnota zavazadel včetně jejich obsahu pro případné kompenzace je 5.000Kč/osoba.
Cestující je odpovědný za překládku svých zavazadel při případném přestupu a za jejich zpětné naložení při celní kontrole.
Kočárky jsou přepravovány jen v případě, že nehrozí poškození ostatních zavazadel a k přepravě jsou přijaty pouze v případě volné kapacity zavazadlového prostoru. Kočárky či invalidní vozíky musí být složeny.
V autobuse není možné přepravovat zavazadla:
- která svou povahou mohou ohrozit bezpečnost cestujících či poškodit ostatní zavazadla
- jejichž hmotnost celkem přesahuje na osobu 20 kg
Přeprava nebezpečných látek a předmětů (nezabezpečené zbraně bez příslušných povolení, výbušniny, psychotropní a omamné látky apod.) je zakázána.
dopravce neručí za věci zapomenuté ve vozidlech.
Přeprava zásilek a nedoprovázených zavazadel není možná.
Odpovědnost dopravce za cestovní zavazadla přijatá k přepravě a náhrada škody:
Zápis o ztrátě, odcizení, či poškození zavazadel musí být cestujícím u řidiče vyžadován ihned po příjezdu do cílového místa. Řidič je povinen cestujícímu míru poškození nebo ztrátu zavazadla písemně v zápisu potvrdit. Kopie tohoto zápisu spolu s kopií dokladu o přepravě musí být písemně zaslány nejpozději do 2 měsíců od události na adresu dopravce, případně emailem na info(@)jadranexpres.cz .
dopravce neodpovídá za poškození přepravovaného cestovního zavazadla, jestliže:
- obal neodpovídá povaze přepravované věci
- nastaly neovlivnitelné okolnosti jako živelné pohromy či jednání třetích osob
- k poškození došlo jednáním jiného cestujícího

Rozšířené podmínky COVID-19
V souvislosti s epidemií COVID-19 platí následující odlišnosti od standardních smluvních podmínek.
Dopravce i cestující jsou povinni řídit se nařízeními platnými v ČR, Chorvatsku i v zemích, kterými se může projíždět (Slovensko, Maďarsko, případně Rakousko a Slovinsko). Aktuální nařízení a podmínky budou průběžně zveřejňovány na stránkách jadranexpres.cz.
Dopravce si vyhrazuje právo zajistit cestujícím dopravu autobusem smluvního dopravce. Časy odjezdů a místa nástupu/výstupu se v takovém případě mohou mírně lišit.
Pokud nedojde k výraznému zlepšení epidemie nebo nebude možný průjezd přes tranzitní země, případně se vyskytnou jiné nepředvídatelné okolnosti bránící přepravě, vyhrazuje si dopravce právo některé termíny zrušit a v těchto termínech dopravu neuskutečnit. V takových případech bude dopravce bez prodlení klienty informovat a pokusí se jim zajistit místo u smluvního dopravce. Pokud se nepodaří zajistit místo u smluvního dopravce, případně s tímto nebude cestující souhlasit, bude cestujícím vráceno bezodkladně celé zaplacené jízdné.
Odlišně od standardních stornopodmínek se dopravce zavazuje vrátit celé zaplacené jízdné, pokud cestující prokáže, že nemohl cestovat z důvodu karantény nebo nákazy COVID-19. Tuto skutečnost musí cestující dopravci oznámit emailem nejpozději v den odjezdu do 9:00. Vrácena bude celá částka, pouze u plateb ze zahraničí nebo v jiné měně než Kč bude odečten případný poplatek banky. V tomto případě může být jízdné vráceno všem cestujícím ze stejné objednávky.